باسمه تعالی

 

 

مقام معظم رهبری(مدظله العالی): کشور به علم احتیاج دارد، اما علاوه بر علم به پنجه های کارآمد هم نیازمندیم.

دفترچه درس کارآموزی

دانشگاه فني و حرفه‌اي

دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

 

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ/ﻧﯿﻤﺴﺎل اﺧﺬ واﺣﺪ

ﻧﯿﻤﺴﺎل اول

ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم

دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي

15 ﺷﻬﺮﯾﻮر تا 10مهر ﻣﺎه

5 بهمن تا 15 بهمن ماه

1 تیرماه تا 10 تیرماه

ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي

15 مهر تا 15دی ماه

20بهمن تا 15 خرداد ماه

10تیر تا 10 شهریورماه

ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪگواهی انجام کار وگزارش به مدرس کارآموزی

تا30 دی ماه

تا30 خردادماه

تا 15 شهریور ماه

مهلت ارائه نمره کارآموزی به آموزش مرکز

هفته اول بهمن ماه

هفته اول تیرماه

تا 30 شهریورماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*تذکر خیلی مهم :عدم رعایت بازه زمانی فوق ودریافت معرفی‌نامه در زمان مقررموجب مردودی درس کارآموزی و درج نمره صفردر کارنامه خواهد شد.

 

مقدمه:

نظر به ضرورت توسعه فرهنگ کارآفرینی و ارتباط با صنعت در کشور و تبیین اهداف عالی نظام آموزشی در برنامه ریزی درسی دانشگاه‌ فنی و حرفه ای، "شیوه نامه اجرایی درس کارآموزی" با توجه به ماهیت اجتماعی و ارتباط مستقیم با صنعت و جامعه، ارائه می گردد.

بی تردید برگزاری مطلوب دوره های کارآموزی می تواند تأثير جدّي در آيندهی حرفهاي دانشجويان داشته و همچنین ابزاری برای تبلور قابلیت های علمی، درجه اعتبار و توانمندی های دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای باشد

ماده 1: تعاریف:

دانشگاه: منظور دانشگاه فني‌وحرفه‌اي مي‌باشد.

مرکز: به دانشکده‌ها و آموزشکده‌هاي تابعه دانشگاه فني‌وحرفه‌اي اطلاق مي‌گردد.

کمیته منتخب آموزشی/پژوهشی: به کمیته ای اطلاق می شود که بررسی و تصمیم گیری بخشی از اختیارات شورای آموزشی/ پژوهشی دانشگاه بدان تفویض می گردد.

مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت: در سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای در حوزه معاونت پژوهش و فناوری با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام بین مراکز آموزشی و صاحبان صنایع و حِرَف در جامعه در زمینه مسائل کارآموزی می باشد.

واحد ارتباط با صنعت: واحدی است که در دانشکده/آموزشکده تشکیل و تحت نظارت معاونت آموزشی / پژوهشی و رئیس گروه پژوهش، فناوری، کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرکز، امور محوله را انجام می دهد.

کارآموزی: دوره ای است که طی آن دانشجویانی که شرایط ورود به این دوره را دارند واحد درسی مطابق با برنامه آموزشی را در مراکز تولیدی، خدماتی و درفعالیت های متناسب با رشته تحصیلی می گذرانند تا به منظور استفاده از آموخته های علمی و فنی و امکان تاثیرگذاری متقابل نظری و عملی و یا علم و تکنیک برای رفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه آشنا گردند.

کارآموز: دانشجويي است که دورهي کارآموزي خود را در مراکز تولیدی، خدماتی، هنری و کشاورزی با فعالیت های متناسب با رشته تحصیلی می گذراند. اگر دانشجو دوره کارآموزی خود را در دانشکده/آموزشکده فعال در حوزه های کارآفرینی و درآمد زایی بگذراند به نسبت ایفای نقش در تولید و درآمدزایی، دریافت حق الزحمه خواهد داشت.

سرپرست کارآموزی: فردی است که از سوی محل اجرای کارآموزی تعیین می گردد که دانشجو، کارآموزی خود را زیر نظر مستقیم و مستمر او می گذراند.

مکان کارآموزي: منظور از مکان کارآموزی، موقعیتی است که هر نوع فعالیت اقتصادی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی، تحقیقاتی، طراحی و مشاوره ای، فنی، اکتشافی، استخراجی و ....... که فعالیت ها ی آن متناسب با رشته تحصیلی دانشجو باشد. ارجح است که دانشکده/آموزشکده فعال در حوزه کارآفرینی و درآمدزایی، مکان کارآموزی باشد.

مدرس يا استاد کارآموزي: فردي است که ازسوي مرکز ذيربط هدايت و نظارت بر فرآيندکارآموزي دانشجو را بر عهده دارد.

محتواي درس کارآموزي: کليه مهارت‌ها، توانايي‌ها و شايستگي‌هايي است که دانشجو در زمان فعالیت کارآموزي، زير نظر سرپرست کارآموزي واستاد مربوطه مطابق سرفصل تعيين شده، کسب مينمايد.

ماده2- اهداف کارآموزي:

- آشنايي دانشجويان با محيط كار واقعي متناسب با رشته تحصيلي خود و شيوه ارتباط آن با ساير رشته ها.

- آشنايي با مشكلات و مسائل علمي رشته كارآموز در مکان کارآموزي.

- قرار گرفتن در محیط کار واقعی، آزمودن آموخته ها در عمل و به كارگيري تكنيك ها.

- آشنایی با شرایط احراز مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی

- آشنايي مدرسان با نيازها وتحولات بازار اشتغال.

- شناساندن قابليتهاي علمي، عملي و توانمنديهاي دانشجويان فني وحرفه اي به صنعت و جامعه.

- آشنایی با کارآفرینان عرصه صنعت و الگوی برداری از فعالیت های تولیدی

ماده 3- فرآیند برنامه ریزی و اجرای درس کارآموزی:

در برنامه‌ریزی و اجرای درس کارآموزی، هفت گروه شامل: شورای پژوهش و کارآفرینی دانشگاه (ستاد)، کمیته منتخب آموزشی/پژوهشی دانشکده/آموزشکده، واحد ارتباط با صنعت، مدير گروه‌ آموزشي، واحد آموزش، مدرس، کارآموز و سرپرست کارآموزی دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارند. نقش شورای پژوهش و کارآفرینی دانشگاه در سیاست گذاری و وظیفه کمیته منتخب آموزشی/پژوهشی مراکز اجرا و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های تبین شده سازمان مرکزی دانشگاه است.

ماده4- ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ واﺣﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزي:

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه آن ﺿﺮوري و ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

1- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزي در هریک از نیمسال تحصیلی یا دوره تابستان، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ روز آزاد(با احتساب روز پنجشنبه) ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﺎرآﻣﻮزي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دانشجو موظف است دوره كارآموزي را اتمام نموده و گزارش آن را حداكثر تا پايان نيمسال تحویل نماید.

تبصره(1): در صورت عدم اتمام كارآموزي، برابر آيين‌نامه آموزشي به عنوان درس ناتمام تلقي گرديده و مي‌بايست در مهلت تعیین شده برابر دستورالعمل‌هاي مربوطه(45 روز)، پس از آخرين امتحان همان نيمسال، نمره‌ي ناتمام به نمره‌ي نهايي تبديل شود درغير اين صورت نمرهي درس کارآموزي دانشجو صفرمنظورخواهد شد.

تبصره(2): موارد استثناء با تائید کمیته منتخب آموزشی مرکز قابل بررسی و اجرا خواهد بود.

2- ﻧﻤﺮات ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺮات ﺳﺎﯾﺮ دروس در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﻌﺪل ﮐﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در اﯾﻦ درس، ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

3- داﻧﺸﺠﻮیی که درس کارآموزی را در دوره تابستان انتخاب نموده، می تواند علاوه بر درس کارآموزی یک درس دیگر را نیز انتخاب نمایند.

تبصره(1): دانشجویی که درس کارآموزی را دوره تابستان اخذ می نماید، حتی اگر دانشجوی دوره روزانه باشد، ملزم به پرداخت شهریه می باشد.

تبصره(2): اگر دوره کارآموزی در نیمسال دوم بدلیل ناتمام بودن به دوره تابستان کشیده شود، شامل پرداخت شهریه نخواهد بود.

4- داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت مدرس ﮐﺎرآﻣﻮزي در واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ/خدماتی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ به ازاء هر واحد 120 ساعت مطابق آﻧﭽﻪ در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ رﺷﺘﻪ برای درس ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ روز ﮐـﺎري ﺣﺪاﮐﺜﺮ 8 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

5- دانشجو پس از گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی، مجاز به اخذ واحد کارآموزی می باشد.

6- پذيرش دانشجوي ميهمان در درس کارآموزي با در نظر گرفتن امکانات و رعایت مقررات صرفا درقالب شبانه بلامانع است.

ماده 5- ویژگی های محل کارآموزی:

با توجه به حضور و فعالیت دانشجو در محل کارآموزی، بایستی شرایط مختلف و تاثیر گذار محیط، متناسب با موقعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویی باشد. کنترل شرایط احراز فرهنگی و اجتماعی بعهده مسئول واحد ارتباط با صنعت دانشکده/آموزشکده بوده و شرایط احراز پذیرش دانشجو با توجه به نوع خدمات، تولید و تناسب فعالیت های واحد کارآموزی با رشته تحصیلی، بعهده مدیر گروه محترم آموزشی است. لذا شرایط ذیل در خصوص تائید محل کارآموزی لحاظ می گردد.

1-        الویت انتخاب دانشکده/آموزشکده بعنوان مکان کارآموزی در صورت وجود طرح کارآفرینی و درآمدزایی در دانشکده/آموزشکده

2-        ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ، سازمانها ، شرکت ها یا ارﮔﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ یا خصوصی ﺑﺎﺷﺪ.

3-        ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن موسسه یا شرکت ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4-   ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

5-   ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ مدیر گروه رشته تحصیلی داﻧﺸﺠﻮ و مسئول واحد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ صنعت دانشکده/آموزشکده ﺑﺎﺷﺪ.

6-   درخواست کارآموز در سامانه کارآموزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران(وابسته به وزارت علوم) باید ثبت شود.

7-   ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎي اعلام شده از سامانه کارآموزی ﺗﻮﺳﻂ واحد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ صنعت در اولویت می باشد

ماده6- زمان ﺛﺒﺖﻧﺎم :

مطابق ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ جدول ذﯾﻞ می باشد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ/ﻧﯿﻤﺴﺎل اﺧﺬ واﺣﺪ

ﻧﯿﻤﺴﺎل اول

ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم

دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي

15 ﺷﻬﺮﯾﻮر لغایت 10مهر ﻣﺎه

5 بهمن تا 15 بهمن ماه

1 تیرماه تا 10 تیرماه

ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي

15 مهر تا دی ماه

20بهمن تا 15خرداد ماه

10تیر تا 10 شهریورماه

ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪگواهی انجام کار وگزارش به دفتر ارتباط با صنعت یا مرکز

پایان دی ماه

پایان خردادماه

تا پانزدهم شهریور ماه

مهلت ارائه نمره کارآموزی به آموزش مرکز

هفته اول بهمن ماه

هفته اول تیرماه

تا پایان شهریورماه

ماده7- وﻇﺎﯾﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درمرحله اخذ و ﻃﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي:

- کلیه فرم ها و مستندات کارآموزی در سایت دانشگاه و دانشکده/آموزشکده در لینک ارتباط با صنعت و یا در سیستم آموزش قابل دسترس می باشد.

- بعد از دريافت فرم معرفي‌نامه، دانشجو بايد به مكان كارآموزي مراجعه و محل فعاليت و سرپرست كارآموزي خود را مشخص نمايد و سپس زمان شروع كارآموزي خود را به تائید سرپرست کارآموزي برساند.

- بعد از تعيين محل و زمان شروع كارآموزي، دانشجو مي‌بايست فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي (فرم شماره 1) را تكميل و به تائید مدیر گروه رشته رسانده و آن را به واحد ارتباط با صنعت تحویل نماید. ( واحد ارتباط با صنعت پس از تجمیع و گروه بندی متناسب با رشته به مدرس كارآموزي تحويل نماید).

- از زمان شروع كارآموزي دانشجو به‌ طور مستمر با مدرس كارآموزي خود در ارتباط باشد و با تکمیل فرم شماره (3) گزارشي از فعالیت یک هفته تهیه و به آدرس پست الکترونیکی مدرس ارسال و یا هنگام بازدید از محل کاراموزی تحویل نماید.

- بعد از پايان دوره كارآموزي، دانشجو مي‌بايست گزارش دقيق مطابق با برنامه زمانی مشخص شده به مدرس کارآموزی تحويل دهد.

- دانشجو موظف است گواهي پايان دوره كارآموزي خود را(فرم شماره 6) كه از محل كارآموزي اخذ نموده و به تائید سرپرست كارآموزي رسانده است را طبق برنامه گزارش نويسي ضميمه گزارش كارآموزي نمايد.

- در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ مدرس کارآموزی، ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮔﺰارش ﺑﺎزدﯾﺪ مدرس ﻗﯿﺪ میﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت گزارش تکرار غیبت غیر موجه، نمره درس مربوطه صفر منظور می گردد.

تبصره(1): تشخیص غیبت غیر موجه، به استناد گزارش مدرس کارآموزی، بعهده واحد ارتباط با صنعت می باشد.

تبصره(2):دانشجو برای انجام غیبت موجه، بایستی علاوه بر کسب اجازه از مدرس کارآموزی، مراتب را به اطلاع سرپرست محل کارآموزی برساند.

ماده 8- ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي:

1-     اخذ ﻧﺎﻣﻪاي مبنی ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزي از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي

2-     اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺘﺒﯽ/ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮ

ﺗﺒﺼﺮه (1): ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮد را ﺳﭙﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮐﺎرآﻣﻮزي اﯾﺸﺎن ﻣﺮدود ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻤﺮه (صفر) در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه (2): داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾد در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ را ﺑﻌﻤﻞ آورد.

ماده9: شرط حذف درس کارآموزی:

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزي واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﮑﺎن ﺣﺬف آن، پس از انتخاب واحد قطعی، وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، به پیشنهاد مدیر گروه و ﺑﺎ ﻧﻈﺮکمیته منتخب آموزشی/پژوهشی دانشکده/آموزشکده اﻣﮑﺎن ﺣﺬف قابل بررسی است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ واﺣﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزي از داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ماده10- ضوابط و ﻣﻘﺮرات در ﻃﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزي :

دانشجوياني كه جهت گذراندن دوره كارآموزي به مکان کارآموزي معرفي مي گردند ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:

1- رعايت دقيق كليه قوانين، مقررات و ضوابط محيط كار و همچنين استفاده از وسايل ايمني و بهداشتي در مکان کارآموزي.

2- حضور مرتب در محل كارآموزي و انجام ساير موارد طبق مقررات و دستورالعمل‌هاي مکان کارآموزي.

3- پيگيري و حل و فصل مسائل و مشكلات اداري خود، منحصراً از طريق سرپرست مستقيم خود در مکان کارآموزي

4- در صورتي كه كارآموز نظر يا پيشنهادي نسبت به تغيير و يا اصلاح خط توليد و يا هر سيستم ديگر مکان کارآموزي داشته باشد بايد مورد پيشنهادي خود را كتباً به سرپرست کارآموزي ارايه دهد و از هر نوع اقدام مستقيم در خط توليد يا سيستم جداً خودداري نمايد. (رونوشت موارد پیشنهادی در گزارش کارآموزی پیوست شود).

5- حفظ اطلاعات محرمانه در زمينه توليد و يا تكنولوژي و سايراطلاعات مربوط به مکان کارآموزي الزامي است و كارآموز نبايد اطلاعات مربوط را در اختيار شخص، شركت و يا واحد ديگري قرار دهد، مگر با اجازه كتبي مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي مکان کارآموزي.

6-داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮظف است در ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن فعالیت ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﺸﺎن، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ مدرس ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

ماده11- نظام تشويقي:

- از هر گونه نوآوري و ابتكار در زمينه تغيير و يا بهبود خط توليد، روش‌هاي اجرايي، تحقيقاتي، اكتشافي، استخراجي، طراحي و... كه منجر به بهبود كيفيت و افزايش كميت محصول و كاهش هزينه‌ها مي‌گردد، به گرمي استقبال مي‌شود و با ارئه مستندات در ارزيابي كارآموزي نيز تأثير قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت.

- چنانچه كارآموز طرح، اختراع، ابداع و نوآوري مهمي در مدت كارآموزي خود ارائه دهدکه ارزش علمي و تخصصي آن به تاييد مدرس درس كارآموزي و کمیته کارآفرینی دانشکده/آموزشکده برسد، می تواند به عنوان یک طرح و ایده، برای ثبت اختراع، نمونه سازی و تجاری سازی آن مورد حمایت پژوهشی مرکز قرار گیرد.

 

ماده12- ساختار و مراحل تحويل گزارش نهايي كارآموزي:

کارآموز بایستی پس از تائید محتوای گزارش کارآموزی توسط مدرس، یک نسخه از گزارش کارآموزی را بصورت لوح فشرده با فرمت ,word pdf و power point (محتوی گزارش، تصاویر، نقشه کار و یا سایر ملزومات مورد نیاز) را به مدرس کارآموزی تحویل نماید. با دریافت نمره كارآموزي از مدرس مربوطه، فرم 7 را به همراه فرم های پیوست (بند10 ماده 12) و یک نسخه ازلوح فشرده مذکور را به واحد ارتباط با صنعت تحويل نماید.

اگر گزارش کارآموزی از نظر فناوری و انتقال دانش علمی و مهارتی در حد عالی بوده و برای آرشیو در کتابخانه مفید باشد 15 امتیاز در ردیف 5 فرم ارزیابی مدرس کارآموزی تعلق خواهد گرفت. لذا ضروری است نسخه مکتوب از گزارش کامل کارآموزی بصورت صحافی شده تحویل واحد ارتباط با صنعت گردد. ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش در کاغذA4 ﯾﮏ رو که هر صفحه دارای 18 ﺳﻄﺮ باشد، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد. ﻋﮑﺴﻬﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﺋﻢ اﺿﺎﻓﻪ شود.

برای تنظیم و تدوین گزارش کارآموزی، موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.

نکته: فایلword یا pdf بصورت مراحل ذیل تدوین گردد.

1ـ گزارش نهايي كارآموزي مي بايست طلق وشيرازه گردد.

2ـ روي جلد (مطابق فرم روي جلد) (كه در صفحه 7 نشان داده شده است).

3ـ صفحه اول: باسمه تعالي

4ـ صفحه دوم: تقدیر و تشکر (در صورت لزوم)

5ـ صفحه سوم: فهرست عنوان مطالب بايد با شماره صفحات ذكر گردد.

6ـ صفحه چهارم: ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ذﮐﺮ ﻫﺪف و دﻻﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش

7ـ از صفحه پنجم به بعد: گزارش طی سه فصل به طریق زیر باید انجام شود.

ﻓﺼﻞ اول: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ، آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﯽ، ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮح ﮐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اراﺋﻪ ﺗﺌﻮري ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ (ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ دوره).

ﻓﺼﻞ دوم: ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش- ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ (ﺟﺪاول، ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ، . . . .)

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح داده ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: آزﻣﻮن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

8-     ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

9-     ضمائم: شامل تصاویر، نقشه کار، الگوها، شابلن ها و غیره

10- پیوست ها: شامل؛

ـ فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي فرم شماره 1

ـ فرم معرفي‌نامه واحد ارتباط با صنعت( فرم شماره 2)، به محل كارآموزي(رونوشت مربوط به دانشجو)

ـ فرم‌هاي پيشرفت كارآموزي فرم شماره 3 (براي هر هفته يك برگ فرم پيشرفت بايستي تكميل گردد).

- فرم ارزیابی مدرس در بازدید های صورت گرفته(فرم شماره 4)

- فرم ارزیابی سرپرست واحد کارآموزی (فرم شماره 5)

ـ فرم گواهي پايان دوره كارآموزي از محل کارآموزي مربوطه به واحد ارتباط با صنعت دانشکده. ( فرم شماره 6)

- فرم ارزیابی نهایی (فرم شماره 7) با دریافت نمره از مدرس کارآموزی و تحویل به واحد ارتباط با صنعت دانشکده.

نکته: نسخه پرینت شده ازفرم های پیوست، جداگانه به واحد ارتباط با صنعت تحويل گردد.