ورود به حساب

برای ورود به حساب کاربری خود، اطلاعات حساب خود را وارد کنید و دکمه ورود را بزنید
اگر نام کاربری یا رمزعبور خود را فراموش کرده اید به بخش ارتباط با صنعت دانشگاه خوداطلاع دهید.

راهنما

  1. اساتید برای ورود (نام کاربر برابر است با کد ملی و رمزعبور برابر است با کد ملی به صورت پیش فرض) می باشد.
  2. دانشجویان برای ورود به حساب (نام کاربر برابر است با شماره دانشجویی و رمزعبور برابر است با کد ملی) می باشد.
  3. اطلاعات حساب خود را به صورت محرمانه نگهداری کنید.